• Artikel 1 Entrepren√∂rens identitet
 • Artikel 2 Definitioner
 • Artikel 3 Till√§mplighet
 • Artikel 4 Avtalet
 • Artikel 5 Erbjudandet
 • Artikel 6 Priset
 • Artikel 7 Betalning
 • Artikel 8 √Öngerr√§tt vid leverans av produkter
 • Artikel 9 √Öngerr√§tt vid leverans av tj√§nster
 • Artikel 10 Kostnader vid fr√•ntr√§de
 • Artikel 11 Uteslutande av √•ngerr√§tt
 • Artikel 12 Varaktighetstransaktioner
 • Artikel 13 Leverans och verkst√§llighet
 • Artikel 14 Garanti
 • Artikel 15 √Ėverensst√§mmelse
 • Artikel 16 Klagom√•lsf√∂rfarande
 • Artikel 17 Kompletterande eller avvikande best√§mmelser
 • Artikel 18 √Ąndringar i de allm√§nna villkoren f√∂r Stichting Webshop Keurmerk
 • Artikel 19 Till√§mplig lag

Artikel 1 РEntreprenörens identitet

 1. Webbplats: Tillgängliggjorda plattformar via www.ketoplus.nl, inklusive alla tillhörande underdomäner.
 2. Webbplatsägare: Healthfreaks, handel som Keto Plus
 3. De Nieuwe Erven 3 (ingen returadress)
 4. 5431NV Cuijk
 5. Nederländerna
 6. Telefon +31681401082
 7. Amsterdams handelskammare: 63934833
 8. MOMS: NL855459190B01
 9. Köpare: de som gör ett köp på ovanstående webbplats.
 10. Säljare: företag som, antingen som producent eller handlare, säljer lös egendom till köparen.

Artikel 2 – Definitioner
I dessa villkor ska följande definitioner gälla:
1. Företagare: den fysiska eller juridiska person som är medlem i Stichting Webshop Keurmerk och som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;
2. Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller en verksamhet som ingår ett distansavtal med entreprenören;
3. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal, utan att konsumenten och entreprenören är fysiskt nära varandra, såsom (men inte begränsat till) fax, telefon och internet;
4. Distansavtal: ett avtal enligt vilket, inom ramen för ett system som säljaren eller tjänsteleverantören (entreprenören) organiserat för distansförsäljning eller tillhandahållande av produkter och/eller tjänster, fram till och med ingåendet av avtalet, exklusiv användning görs av en eller flera tekniker för distanskommunikation;
5. Ångerrätt: möjlighet för konsumenten att frånträda distansavtalet inom ångerfristen;
6. Anståndsperiod: den period under vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
7. Dag: kalenderdag;
8. Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser ett antal produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller inköpsskyldighet är fördelad över en längre period;
9. Varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad personligen till honom/henne på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen.

Artikel 3 РTillämplighet
1. Dessa allmänna villkor gäller för alla distansavtal som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten och för alla erbjudanden som näringsidkaren lämnar.2. Innan distansavtalet ingås ska näringsidkaren göra texten till dessa allmänna villkor tillgänglig för konsumenten. Om det inte är möjligt att göra de allmänna villkoren tillgängliga i förväg ska näringsidkaren, innan distansavtalet ingås, ange att konsumenten kan ta del av de allmänna villkoren och att de, på konsumentens begäran, kommer att sändas kostnadsfritt så snart som möjligt. Texten till dessa allmänna villkor får också göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att den lätt kan lagras av konsumenten på en varaktig databärare. Om detta inte är möjligt skall det, innan distansavtalet ingås, anges var de allmänna villkoren finns tillgängliga i elektronisk form och att de på konsumentens begäran kommer att sändas i elektronisk form eller på annat sätt kostnadsfritt.3. Om, utöver dessa allmänna villkor, vissa produkt- eller tjänstevillkor också gäller, skall andra stycket gälla i tillämpliga delar och, i händelse av motstridiga (allmänna) villkor, kan konsumenten alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för honom/henne.


Artikel 4 – Av
talet 1. Avtalet ingås vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och uppfyllandet av de villkor som anges däri, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 6 i denna artikel.2. Näringsidkaren bekräftar omedelbart mottagandet av accept av erbjudandet på elektronisk väg om konsumenten har accepterat erbjudandet på elektronisk väg. Fram till mottagandet av denna accept har inte bekräftats av entreprenören, kan konsumenten upplösa avtalet.3. Entreprenören ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt. Operatören kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder om konsumenten kan betala elektroniskt. I detta sammanhang kommer entreprenören att säkerställa en säker webbmiljö. (ketoplus.co.uk använder ett SSL-certifikat)
4. Till konsumenten kommer entreprenören att skicka följande information tillsammans med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att det kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:
a. Besöksadress till näringsidkarens anläggning dit konsumenten kan vända sig med klagomål;
b. Villkoren för uppsägning av avtalet om avtalet löper på mer än ett år eller om det löper på obestämd tid.
c. de uppgifter som ingår i artikel 5.3, såvida inte entreprenören redan har tillhandahållit konsumenten dessa uppgifter innan avtalet genomförs;
d. Information om garantier och service efter försäljning;
e. De villkor enligt vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utnyttja ångerrätten eller en tydlig uppgift om att ångerrätten är utesluten;
5. Bestämmelsen i punkt 4 gäller endast den första leveransen om entreprenören har åtagit sig att leverera en serie av produkter eller tjänster;
6. Entreprenören kan (naturligtvis inom lagens gränser) ta reda på om konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, liksom alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om entreprenören på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller begäran eller att bifoga särskilda villkor för genomförandet, med angivande av skäl.


Artikel 5 – Erbjudandet
1. Entreprenören kommer uttryckligen att ange om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor.
2. Erbjudandet innehåller en fullständig, korrekt och detaljerad beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds, så att konsumenten kan göra en korrekt bedömning av produkten/tjänsten. Om bilder används i erbjudandet måste de vara sanningsenliga bilder av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet, där det kan vara omedelbart uppenbart för en konsument att det finns ett misstag eller fel, binder inte entreprenören.
3. När entreprenören lämnar ett erbjudande ska denne tydligt ange vilka rättigheter och skyldigheter en konsument har om erbjudandet accepteras. Av särskild betydelse är:
– Pris inklusive skatter och avgifter;
– eventuell fraktkostnad;
Рhur avtalet kommer till stånd och hur konsumenten kan få det till stånd;
Рmetod för leverans, betalning eller fullgörande av avtalet;
РDet sätt på vilket konsumenten kan bli medveten om handlingar som han inte vill ha innan avtalet ingås och det sätt på vilket han kan rätta till dem innan avtalet ingås;
Рalla språk på vilka avtalet, utöver nederländska, kan ingås;
Рde uppförandekoder som näringsidkaren har anslutit sig till och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder elektroniskt, och
РMinimilängd för distansavtalet om det rör sig om ett avtal om kontinuerlig eller periodisk leverans av produkter eller tjänster.
Рhuruvida ångerrätten gäller eller inte;
РOm avtalet arkiveras efter ingående, på vilket sätt det kan konsulteras av konsumenten;
РNivån på avgiften för distanskommunikation om kostnaden för att använda medel för distanskommunikation beräknas på en annan grund än grundavgiften;
Рperiod för att acceptera erbjudandet, eller period för att upprätthålla priset;
РEntreprenören är inte ansvarig för skador på grund av felaktig användning av sina produkter;

Artikel 6 – Priset
1. Alla priser på produkter eller tjänster som erbjuds är priser inklusive moms. Det får inte finnas några dolda extrakostnader såsom skatter (moms), förpacknings- eller fraktkostnader i erbjudandet. Om dessa kostnader tillkommer ska de tydligt anges i samband med erbjudandet.
2. Priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds får inte höjas under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet, med undantag för prisändringar till följd av ändrade mervärdesskattesatser.
3. I fråga om produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför entreprenörens kontroll, får entreprenören, i motsats till föregående stycke, erbjuda produkten / tjänsten med rörliga priser, förutsatt att entreprenören tydligt nämner i erbjudandet att dessa fluktuationer kan förekomma och att priserna är riktpriser.
4. Prishöjningar inom tre månader från avtalets ingående är inte tillåtna, såvida de inte följer av lag eller annan författning.
5. Prishöjningar från tre månader efter avtalets ingående är inte tillåtna, såvida inte entreprenören har fastställt dem till följd av lagbestämmelser eller bestämmelser eller om konsumenten har möjlighet att säga upp avtalet vid tidpunkten för en prishöjning.

Artikel 7 – Betalning
1. De belopp som konsumenten är skyldig skall, om inte annat avtalats, betalas inom 14 dagar efter det att varan levererats eller, vid avtal om tillhandahållande av en tjänst, inom 14 dagar efter det att handlingar som rör tjänsten har utfärdats.
2. Om konsumenten inte betalar eller underlåter att betala får entreprenören, såvida det inte begränsas av lag, debitera konsumenten rimligt uppkomna kostnader, förutsatt att detta har meddelats konsumenten i förväg.
3. Eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahålls eller nämns bör omedelbart meddelas av konsumenten till entreprenören.
4. Allmänna villkor får aldrig föreskriva en förskottsbetalning på mer än 50% vid försäljning av produkter till konsumenter. Förskottsbetalning på mer än 50% kan avtalas. Om förskottsbetalning föreskrivs får konsumenten inte åberopa några rättigheter avseende utförandet av respektive beställning eller tjänst innan den avtalade förskottsbetalningen har gjorts.


Artikel 8 РÅngerrätt vid leverans av produkter
1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att upplösa avtalet utan att ange skäl under minst 14 dagar från den dag då produkten mottogs av eller på uppdrag av konsumenten.
2. Om konsumenten vill utöva ångerrätten får han endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om konsumenten vill behålla produkten. Under denna period kommer konsumenten att hantera produkten och dess förpackning med omsorg. Konsumenten kommer att returnera produkten oöppnad med alla levererade tillbehör och i originalskick och förpackning till entreprenören, enligt de rimliga och tydliga instruktionerna som anges av entreprenören.
3. Flaskans försegling får inte brytas


Artikel 9 РÅngerrätt vid
tillhandahållande av tjänster 1. Vid tillhandahållande av tjänster har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under minst fjorton dagar från och med den dag då avtalet ingicks.
2. Konsumenten ska följa de rimliga och tydliga instruktioner som entreprenören tillhandahåller vid tidpunkten för erbjudandet och/eller senast vid tidpunkten för leveransen för att kunna utnyttja sin ångerrätt.

Artikel 10 РKostnader vid frånträde
1. Om konsumenten utövar sin ångerrätt får konsumenten högst stå för kostnaderna för returförsändelsen.
2. Om konsumenten har betalat ett belopp kommer entreprenören att återbetala detta belopp så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter retur eller tillbakadragande.

Artikel 11 РUteslutande av ångerrätt
1. Näringsidkaren får endast utesluta ångerrätten om näringsidkaren tydligt har angett detta i erbjudandet och i god tid innan avtalet ingås.
2. Uteslutande av ångerrätt är endast möjligt för produkter:
(a) som kan förstöras eller åldras snabbt;
(b) som på grund av sin natur inte kan återlämnas;
c) för ljud- och videoinspelningar och datorprogram vars förseglingar har brutits av konsumenten.
(d) För enstaka tidningar och tidskrifter;
e) skapad av näringsidkaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
f) vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har något inflytande över;
(g) som är klart personliga till sin natur;
3. Uteslutande av ångerrätt för tjänster är möjligt:
(c) i vadslagning och lotterier.
b) När det gäller tjänster vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
(c) som avser transport, befordran, restaurangverksamhet, logi eller fritidsaktiviteter som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;

Artikel 12 – Varaktighetstransaktioner
1. Vid avtal som ingåtts på obestämd tid får konsumenten alltid säga upp avtalet, med förbehåll för överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.
2. Den maximala löptiden för ett tidsbegränsat avtal är två år. Om det har avtalats att distansavtalet ska förlängas i händelse av konsumentens tystnad, kommer avtalet att fortsätta som ett avtal utan tidsbegränsning och uppsägningstiden efter avtalets fortsättning kommer inte att överstiga en månad.

Artikel 13 РLeverans och verkställighet
1. När entreprenören tar emot och utför beställningar av produkter, samt bedömer förfrågningar om tillhandahållande av tjänster, kommer entreprenören att ta största möjliga omsorg.
2. Entreprenören erkänner elektronisk kommunikation och kommer inte att förneka dess giltighet eller rättsliga verkan på grund av enbart det faktum att kommunikationen är elektronisk.
3. Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara permanent omöjlig, kommer entreprenören att göra allt för att göra en ersättande jämförbar artikel tillgänglig. Senast vid leverans lämnas ett klart och begripligt meddelande om att en ersättningsvara kommer att levereras. Med ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas och konsumenten är fri att lösa avtalet, med kostnaderna för eventuell returförsändelse som bärs av entreprenören.
4. Om inte annat uttryckligen överenskommits ska risken för förlust och/eller skada på produkter ligga hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten.
5. Den adress som konsumenten har meddelat entreprenören ska räknas som leveransplats.
6. Entreprenören kommer att utföra accepterade beställningar snabbt men senast inom 30 dagar om inte en längre leveransperiod har avtalats, med beaktande av bestämmelserna i artikel 5. Om leveransen försenas eller om en beställning helt eller delvis inte kan fullföljas ska konsumenten underrättas om detta senast en månad efter det att beställningen gjordes. I ett sådant fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuellt skadestånd.
7. I händelse av upplösning enligt föregående stycke kommer entreprenören att återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, men senast inom 30 dagar efter upplösningen.

Artikel 14 – Garanti
Ett arrangemang som näringsidkaren, tillverkaren eller importören erbjuder som garanti kan inte begränsa eller åsidosätta de rättigheter och anspråk som konsumenten har gentemot näringsidkaren på grundval av lagen och/eller distansavtalet med avseende på en brist i näringsidkarens skyldigheter.

Artikel 15 – √Ėverensst√§mmelse
Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som nämns i erbjudandet, de rimliga kraven på användbarhet och/eller sundhet och befintliga lagbestämmelser och/eller statliga förordningar vid tidpunkten för avtalets ingående.

Artikel 16 РKlagomålsförfarande
1.Entreprenören har ett tillräckligt publicerat klagomålsförfarande och hanterar klagomål i enlighet med detta klagomålsförfarande.
2. Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in till entreprenören inom en rimlig tid efter att konsumenten har hittat bristerna, fullständigt och tydligt beskrivna.
3. Entreprenören kommer att hantera och besvara inlämnade klagomål så snart som möjligt, men under alla omständigheter inom en period av 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska operatören inom 14-dagarsperioden skicka ett mottagningsbevis och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
4. Ett klagomål om en produkt, tjänst eller entreprenörens tjänst kan göras på info@ketoplus.nl


Artikel 17 РTilläggsbestämmelser eller avvikande
bestämmelser Tilläggsbestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare.


Artikel 18 – √Ąndringar i de allm√§nna villkoren f√∂r Stichting Webshop Keurmerk
√Ąndringar i dessa allm√§nnavillkor tr√§der inte i kraft f√∂rr√§n de har offentliggjorts p√• l√§mpligt s√§tt. Vid √§ndringar under erbjudandets giltighetstid ska den eller de best√§mmelser som √§r mest f√∂rm√•nliga f√∂r konsumenten ha f√∂retr√§de.

Artikel 19 РTillämplig lag
Avtal mellan entreprenören och konsumenten som dessa allmänna villkor hänför sig till regleras uteslutande av nederländsk lag.

Om Säljaren är baserad i ett land inom Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, gäller det europeiska distansförsäljningsdirektivet. Det omfattar följande rättigheter och garantier:

 1. Säljaren skall klart och skriftligen ge Köparen information om skatter, betalning, leverans och fullgörande av avtalet.
 2. Köparen erhåller ordern inom 30 dagar, om inte en annan period har överenskommits med säljaren. Om den aktuella lösa egendomen inte finns eller inte längre finns tillgänglig, måste säljaren informera köparen om detta. Eventuella (förskotts)betalningar måste återbetalas inom 30 dagar, om inte säljaren levererar ett jämförbart flyttbart föremål.
 3. Köparen har ångerrätt, enligt vilken Köparen kan ångra köpet under minst fjorton dagar utan att ange skäl. Eventuella uppkomna fraktkostnader skall bäras av Köparen. Eventuella (tilläggs-) betalningar måste återbetalas inom 30 dagar.
To top