• 1 artikla Yritt√§j√§n henkil√∂llisyys
 • 2 artikla M√§√§ritelm√§t
 • 3 artikla Sovellettavuus
 • 4 artikla Sopimus
 • 5 artikla Tarjous
 • 6 artikla Hinta
 • 7 artikla Maksaminen
 • 8 artikla Peruuttamisoikeus tuotteiden toimituksen yhteydess√§
 • 9 artikla Peruuttamisoikeus palvelujen toimittamisen yhteydess√§
 • 10 artikla Kustannukset peruuttamistapauksessa
 • 11 artikla Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
 • 12 artikla Liiketoimien kesto
 • 13 artikla Toimitus ja t√§yt√§nt√∂√∂npano
 • 14 artikla Takuu
 • 15 artikla Vaatimustenmukaisuus
 • 16 artikla Valitusmenettely
 • 17 artikla Lis√§- tai poikkeavat s√§√§nn√∂kset
 • 18 artikla Muutokset Stichting Webshop Keurmerk -verkkokaupan yleisiin sopimusehtoihin ja -m√§√§r√§yksiin
 • 19 artikla Sovellettava lains√§√§d√§nt√∂

1 artikla РYrittäjän henkilöllisyys

 1. Verkkosivusto: saataville asetetut alustat, jotka ovat käytettävissä osoitteessa www.ketoplus.nl, mukaan lukien kaikki siihen liittyvät aladomainit.
 2. Verkkosivuston omistaja: Healthfreaks, kaupankäynti nimellä Keto Plus
 3. De Nieuwe Erven 3 (ei palautusosoitetta)
 4. 5431NV Cuijk
 5. Alankomaat
 6. Puhelin +31681401082
 7. Amsterdamin kauppakamari: 63934833
 8. ALV: NL855459190B01
 9. Ostaja: ne, jotka tekevät ostoksen edellä mainitulla verkkosivustolla.
 10. Myyjä: yritys, joka joko tuottajana tai kauppiaana myy irtaimia tavaroita ostajalle.

2 artikla РMääritelmät
Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
1. Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on Stichting Webshop Keurmerkin jäsen ja tarjoaa tuotteita ja/tai palveluita kuluttajille etänä;
2. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;
3. Etäviestintäteknologia: keinot, joita voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat fyysisesti lähellä toisiaan, kuten faksi, puhelin ja internet (mutta ei ainoastaan);
4. Etäsopimus: sopimus, jossa myyjän tai palveluntarjoajan (yrittäjän) järjestämässä tuotteiden ja/tai palvelujen etämyynti- tai -palvelujärjestelmässä käytetään sopimuksen tekemiseen asti ja sen tekeminen mukaan lukien yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa;
5. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa;
6. Karenssiaika: ajanjakso, jonka aikana kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
7. Päivä: kalenteripäivä;
8. Kestotapahtuma: useita tuotteita ja/tai palveluja koskeva etäsopimus, jonka toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu pidemmälle ajanjaksolle;
9. Pysyvä väline: mikä tahansa keino, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa henkilökohtaisesti hänelle osoitettuja tietoja siten, että tallennetut tiedot ovat käytettävissä tulevaisuudessa ja että niitä voidaan jäljentää muuttumattomina.

3 artikla – Sovellettavuus
1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin sekä kaikkiin elinkeinonharjoittajan tekemiin tarjouksiin.2. Ennen etäsopimuksen tekemistä elinkeinonharjoittajan on asetettava nämä yleiset sopimusehdot kuluttajan saataville. Jos yleisiä sopimusehtoja ei ole mahdollista asettaa saataville etukäteen, elinkeinonharjoittajan on ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitettava, että kuluttaja voi tutustua yleisiin sopimusehtoihin ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta mahdollisimman pian. Näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan antaa kuluttajan saataville myös sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä sähköisesti tai muulla tavoin maksutta.3. Yleiset sopimusehdot on toimitettava kuluttajalle sähköisesti tai muulla tavoin maksutta. Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan myös tiettyjä tuote- tai palvelua koskevia ehtoja, sovelletaan toista kohtaa soveltuvin osin, ja jos (yleiset) ehdot ovat ristiriitaisia, kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin.


4 artikla – Sopimus
1. Sopimus syntyy, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää siinä asetetut ehdot, jollei tämän artiklan 6 kohdan määräyksistä muuta johdu.2. Sopimus on voimassa, kun kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen ja täyttänyt siinä asetetut ehdot. Elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen hyväksymisen vastaanottamisen sähköisesti, jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti. Ennen kuin yrittäjä ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.3. Yrittäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen sähköisen siirron turvaamiseksi, jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti. Toiminnanharjoittajan on noudatettava asianmukaisia turvatoimenpiteitä, jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti. Tässä yhteydessä yrittäjä varmistaa turvallisen verkkoympäristön. (ketoplus.co.uk käyttää SSL-sertifikaattia)
4. Yrittäjä lähettää kuluttajalle tuotteen tai palvelun mukana seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle:
a. elinkeinonharjoittajan toimipaikan käyntiosoite, johon kuluttaja voi tehdä valituksia;
b. sopimuksen irtisanomisen edellytykset, jos sopimus on voimassa yli vuoden tai toistaiseksi voimassa oleva.
c. 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei yrittäjä ole jo toimittanut näitä tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä;
d. takuita ja myynnin jälkeistä palvelua koskevat tiedot;
e. ehdot, joiden mukaisesti ja miten kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä maininta peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
5. Edellä olevan 4 kohdan säännöstä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen, jos yrittäjä on sitoutunut toimittamaan useita tuotteita tai palveluja;
6. Yrittäjä voi (tietenkin lain sallimissa rajoissa) selvittää, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikki ne seikat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä tai liittää sen toteuttamiseen erityisehtoja perustellen.


5 artikla – Tarjous
1. Yrittäjä ilmoittaa nimenomaisesti, jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on ehdollinen.
2. Tarjous sisältää täydellisen, tarkan ja yksityiskohtaisen kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista, jotta kuluttaja voi arvioida tuotteen/palvelun asianmukaisesti. Jos tarjouksessa käytetään kuvia, niiden on oltava totuudenmukaisia kuvia tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai puutteet, joiden olemassaolo on kuluttajalle välittömästi ilmeistä, eivät sido yrittäjää.
3. Yrittäjän on tarjousta tehdessään ilmoitettava selkeästi, mitkä ovat kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, jos tarjous hyväksytään. Huomionarvoisia ovat:
– hinta veroineen;
– mahdolliset toimituskulut;
Рmiten sopimus tehdään ja miten kuluttaja voi saada sen tehtyä;
Рtoimitustapa, maksutapa tai sopimuksen täyttäminen;
Рtapa, jolla kuluttaja voi saada tietää toimista, joita hän ei ole halunnut ennen sopimuksen tekemistä, ja tapa, jolla hän voi korjata ne ennen sopimuksen tekemistä;
Рkaikki kielet, joilla sopimus voidaan tehdä hollannin lisäksi;
Рkäytännesäännöt, joihin elinkeinonharjoittaja on sitoutunut, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja
Рetäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on sopimus tuotteiden tai palvelujen jatkuvasta tai säännöllisestä toimittamisesta.
– sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;
Рjos sopimus arkistoidaan sopimuksen tekemisen jälkeen, millä tavoin kuluttaja voi tutustua siihen;
Рetäviestintämaksun taso, jos etäviestintävälineen käyttökustannukset lasketaan muun kuin perusmaksun perusteella;
Рmääräaika tarjouksen hyväksymiselle tai määräaika hinnan säilyttämiselle;
РYrittäjä ei ole vastuussa tuotteidensa väärinkäytöstä aiheutuvista vahingoista;

6 artikla – Hinta
1. Kaikki tarjottujen tuotteiden tai palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tarjouksessa ei saa olla piilotettuja lisäkustannuksia, kuten veroja (alv), pakkaus- tai toimituskuluja. Jos näitä kuluja peritään, ne on ilmoitettava selkeästi tarjouksen yhteydessä.
2. Tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei saa korottaa tarjouksessa ilmoitetun voimassaoloajan aikana, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
3. Jos kyseessä ovat tuotteet tai palvelut, joiden hinnat ovat alttiita rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, yrittäjä voi edellisestä kohdasta poiketen tarjota tuotetta/palvelua vaihtelevilla hinnoilla edellyttäen, että yrittäjä ilmoittaa tarjouksessaan selvästi, että näitä vaihteluita voi esiintyä ja että hinnat ovat tavoitehintoja.
4. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä eivät ole sallittuja, elleivät ne johdu lainsäädännöstä tai muista määräyksistä.
5. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä eivät ole sallittuja, paitsi jos yrittäjä on määrännyt siitä lainsäädännön tai säännösten perusteella tai jos kuluttajalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus hinnankorotuksen ajankohtana.

7 artikla – Maksaminen
1. Jollei toisin ole sovittu, kuluttajan velat on maksettava 14 päivän kuluessa tavaran toimittamisesta tai, jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, 14 päivän kuluessa kyseistä palvelua koskevien asiakirjojen antamisesta.
2. Jos kuluttaja jättää maksamatta tai laiminlyö maksun, yrittäjä voi, jollei laki rajoita, periä kohtuulliset kulut kuluttajalta edellyttäen, että tästä on ilmoitettu kuluttajalle etukäteen.
3. Kuluttajan on ilmoitettava yrittäjälle välittömästi kaikista annetuissa tai mainituissa maksutiedoissa olevista epätarkkuuksista.
4. Yleisissä sopimusehdoissa ei saa koskaan määrätä yli 50 prosentin ennakkomaksusta, kun tuotteita myydään kuluttajille. Yli 50 %:n ennakkomaksusta voidaan sopia. Jos ennakkomaksusta on sovittu, kuluttaja ei voi vedota mihinkään kyseisen tilauksen tai palvelun toteuttamista koskeviin oikeuksiin ennen kuin sovittu ennakkomaksu on suoritettu.


8 artikla РPeruuttamisoikeus tuotteiden toimituksen yhteydessä
1. Ostaessaan tuotteita kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja vähintään 14 päivän ajan siitä päivästä, jona kuluttaja tai kuluttajan puolesta toimiva henkilö on vastaanottanut tuotteen.
2. Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on purettava tuote pakkauksesta tai käytettävä sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Tänä aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Kuluttajan on palautettava tuote avaamattomana, kaikkine toimitettuine lisävarusteineen sekä alkuperäisessä kunnossa ja alkuperäispakkauksessa yrittäjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
3. Pullon sinetti ei saa olla rikki


9 artikla РPeruuttamisoikeus palvelujen toimittamisen yhteydessä
1. Kun palveluja toimitetaan, kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja vähintään neljäntoista päivän ajan sopimuksen tekopäivästä lukien.
2. Kuluttajan on noudatettava kohtuullisia ja selkeitä ohjeita, jotka yrittäjä on antanut hänelle tarjouksen tekemisen yhteydessä ja/tai viimeistään toimitushetkellä, jotta hän voi käyttää peruuttamisoikeuttaan.

10 artikla – Kustannukset peruuttamistapauksessa
1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kuluttaja vastaa enintään palautuskustannuksista.
2. Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30 päivän kuluttua palautuksesta tai peruuttamisesta.

11 artikla – Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
1. Elinkeinonharjoittaja voi sulkea pois peruuttamisoikeuden vain, jos elinkeinonharjoittaja on selvästi ilmoittanut tästä tarjouksessa ja hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.
2. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteiden osalta:
(a) jotka voivat pilaantua tai vanhentua nopeasti;
(b) joita ei luonteensa vuoksi voida palauttaa;
c) ääni- ja kuvatallenteiden ja tietokoneohjelmistojen osalta, joiden sinetit kuluttaja on rikkonut.
(d) yksittäisten sanoma- ja aikakauslehtien osalta;
e) jotka elinkeinonharjoittaja on luonut kuluttajan eritelmien mukaisesti;
f) joiden hinta on altis rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
(g) jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
3. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen palvelujen osalta on mahdollista:
(c) vedonlyönnissä ja arpajaisissa.
b) sellaisten palvelujen osalta, joiden toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä;
(c) kuljetusta, kuljetusta, ravintolatoimintaa, majoitusta tai vapaa-ajan toimintaa, joka on suoritettava tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona;

12 artikla – Kestotapahtumat
1. Jos kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, kuluttaja voi aina irtisanoa sopimuksen sovittujen irtisanomissääntöjen ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajan mukaisesti.
2. Määräaikaisen sopimuksen enimmäiskesto on kaksi vuotta. Jos on sovittu, että kuluttajan vaikenemisen tapauksessa etäsopimusta jatketaan, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana ja irtisanomisaika sopimuksen jatkamisen jälkeen on enintään yksi kuukausi.

13 artikla РToimitus ja täytäntöönpano
1. Vastaanottaessaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia sekä arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia pyyntöjä yrittäjä noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta.
2. Yrittäjä tunnustaa sähköisen viestinnän eikä kiellä sen pätevyyttä tai oikeusvaikutuksia pelkästään sillä perusteella, että viestintä on sähköistä.
3. Jos tilatun tuotteen toimittaminen osoittautuu pysyvästi mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii kaikin tavoin toimittamaan vastaavan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä annetaan selkeä ja ymmärrettävä ilmoitus siitä, että korvaava tuote toimitetaan. Vaihtotavaroiden osalta peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois, ja kuluttaja voi vapaasti purkaa sopimuksen, ja yrittäjä vastaa mahdollisesta palautuslähetyksestä aiheutuvista kustannuksista.
4. Jollei nimenomaisesti toisin sovita, riski tuotteiden katoamisesta ja/tai vahingoittumisesta on yrittäjällä siihen asti, kun tuotteet toimitetaan kuluttajalle.
5. Toimituspaikkana pidetään osoitetta, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle.
6. Yrittäjä toteuttaa hyväksytyt tilaukset ripeästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei 5 artiklan määräykset huomioon ottaen ole sovittu pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida täyttää kokonaan tai osittain, kuluttajalle ilmoitetaan asiasta viimeistään kuukauden kuluessa tilauksen tekemisestä. Tällaisessa tapauksessa kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman kustannuksia ja oikeus mahdollisiin vahingonkorvauksiin.
7. Jos yritys purkautuu edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa purkamisesta.

14 artikla – Takuu
Elinkeinonharjoittajan, valmistajan tai maahantuojan takuuna tarjoama järjestely ei voi rajoittaa tai poistaa niitä oikeuksia ja vaatimuksia, joita kuluttajalla on elinkeinonharjoittajaa kohtaan lain ja/tai etäsopimuksen perusteella elinkeinonharjoittajan velvoitteiden puutteellisuuden vuoksi.

15 artikla – Yhdenmukaisuus
Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten käyttökelpoisuus- ja/tai luotettavuusvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia.

16 artikla – Valitusmenettely
1.Yrittäjällä on riittävästi julkistettu valitusmenettely ja se käsittelee valitukset tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
2. Sopimuksen toteuttamista koskevat valitukset on esitettävä yrittäjälle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet, jotka on kuvattu täydellisesti ja selkeästi.
3. Yrittäjä käsittelee valitukset ja vastaa niihin mahdollisimman pian, mutta joka tapauksessa 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitavasti pidempään, toimija vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä ilmoituksen valituksen vastaanottamisesta ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.
4. Tuotetta, palvelua tai yrittäjän palvelua koskevan valituksen voi tehdä osoitteessa info@ketoplus.nl.


17 artikla РLisä- tai poikkeavat määräykset
Näihin yleisiin sopimusehtoihin tehtävät lisä- tai poikkeavat määräykset eivät saa olla kuluttajan vahingoksi, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalle pysyvälle tietovälineelle.


18 artikla – Stichting Webshop Keurmerk -verkkokaupan yleisten sopimusehtojen muutokset
Näiden sopimusehtojen muutokset tulevat voimaan vasta, kun ne on julkaistu asianmukaisesti. Jos tarjouksen voimassaoloaikana tapahtuu muutoksia, sovelletaan kuluttajan kannalta edullisimpia määräyksiä.

19 artikla – Sovellettava laki
Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joita nämä yleiset sopimusehdot koskevat, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia.

Jos Myyjä sijaitsee Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiossa, Norjassa, Liechtensteinissa tai Islannissa, sovelletaan eurooppalaista etämyyntidirektiiviä. Se sisältää seuraavat oikeudet ja takuut:

 1. Myyjän on annettava ostajalle veroja, maksua, toimitusta ja sopimuksen täyttämistä koskevat tiedot selkeästi ja kirjallisesti.
 2. Ostaja vastaanottaa tilauksen 30 päivän kuluessa, ellei Myyjän kanssa ole sovittu muusta määräajasta. Jos kyseistä irtaimistoa ei ole tai sitä ei ole enää saatavilla, Myyjän on ilmoitettava siitä Ostajalle. Kaikki (ennakkomaksut) on palautettava 30 päivän kuluessa, ellei Myyjä toimita vastaavaa irtainta esinettä.
 3. Ostajalla on peruuttamisoikeus, jonka mukaan ostaja voi peruuttaa ostoksensa vähintään neljäntoista päivän ajan ilman perusteluja. Ostaja vastaa kaikista aiheutuvista kuljetuskustannuksista. Mahdolliset (ennakko)maksut on palautettava 30 päivän kuluessa.
To top